• coffee.rice
 • Tea Luck Cha
 • rice.coffee
 • rice.coffee
 • Tea Luck Cha
 • rice.coffee
ยินดีต้อนรับสู่ Rice.Coffee

   “ขอนำความรู้จากพันธุ์ข้าว ส่งเสริมวิถีการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ โดยคำนึงสุขภาพผู้ปลูกและคุณภาพผลผลิตพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสู่ผู้บริโภค”

      เราได้ทำการศึกษาการแปรรูปต่างๆ โดยได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ อาทิเช่น  ด้านโภชนาการและการแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการวิเคราะห์คุณค่าสารอาหารต่างๆ จนกระทั่งพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ 

จุดมุ่งหมายต่อชุมชน

 • ทำการส่งเสริมความรู้ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ด้านพันธุ์ข้าว วิธีการเพาะปลูกข้าวอินทรีย์ และการแปรรูปข้าวให้ได้มาตรฐาน
 • ทำการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชน โดยส่งเสริมการไม่ใช้สารเคมีในการเพาะปลูกเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคที่เกิดจากสารเคมี
 • ทำการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการส่งเสริมกิจกรรมอาชีพภายในชุมชนเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานภายในชุมชน

แนวทางในการดำเนินงาน

 • ศึกษา ทำการศึกษาและทำความเข้าใจพฤติกรรม และองค์ความรู้ของเกษตรกรแต่ละท้องถิ่น
 • ลงมือปฏิบัติ เริ่มทดลองโดยการนำความรู้จากนักวิชาการในภาคทฤษฎี มาผสมผสานในภาคปฏิบัติของเกษตรกร พร้อมทั้งบันทึกผล
 • ให้ระยะเวลาในการปฏิบัติ ซึ่งผลจากการทดลองบ่งชี้พิสูจน์ทฤษฎี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับ ทั้งต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นของตน รวมถึงคุณภาพที่ส่งมอบให้กับลูกค้า
 • ปรับปรุงต่อเนื่อง วิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้รับนำมาปรับปรุงกับเกษตรกรโดยตรง และอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและท้องถิ่น

หน้าแรก

 • Organic Thai
 • ผลิตภัณฑ์อินทรีย์
 • HALAL
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • OTOP
 • กรมการข้าว
 • GMP

Rice.Coffee © 2019 - -